Проект №BG16RFOP002-2.073-11175-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, съфинансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., стартирафирма„КОНКОРД – 7” ЕООД.
Дейностите се реализират в рамките на процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ”. Общата стойност на проекта е 10000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 3 месеца, от02.09.2020 г. до 02.12.2020 г.
С изпълнението на проекта ще се постигне осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малкипредприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както ипостигане на положителенефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилностна работните места.